= ขั้นตอนดำเนินการ = เสร็จเรียบร้อย = ส่งคืน(หน่วยงาน/พัสดุ)  = แสดงรายละเอียด

 
 
 
 
 
พัฒนาระบบแจ้งขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายคณัสนันท์ ภูจารึก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 0821124571
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จัีงหวัดกาฬสินธุ์